LOGIN
HASŁO

§ 1.

Definicje

1. Operator – spółka działająca pod firmą Panorama Outsourcingu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Rewolucji 1905 roku Nr 82, 90-223 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000364615.

2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.http://panoramaoutsourcingu.pl//, jego oprogramowanie i bazy danych.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin.

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

5. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

6. Rejestracja – procedura zakładania konta.

7. Zarejestrowany użytkownik – użytkownik posiadający Konto w Serwisie.

8. Aukcja – ogłoszenie w module przetargów, które przedmiotem jest wybór dostawcy usług outsourcingowych lub uzyskanie z rynku informacji na temat kosztów potencjalnego rozwiązania.

9. Zamawiający – zarejestrowany użytkownik, który ogłasza aukcję.

10. Wykonawca – zarejestrowany użytkownik, który składa ofertę realizacji przedmiotu aukcji.

11. Usługi – wszystkie usługi oferowane w Serwisie.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu jest spółka Panorama Outsourcingu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-223 Łódź, przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000364615.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług Serwisu.

3. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 3.

Oświadczenie Użytkownika

1. Użytkownik decydując się na korzystanie z zasobów Serwisu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu w szczególności na zawarcie umowy polegającej na świadczeniu usług przez Operatora w ramach niniejszego Serwisu. Użytkownik akceptując regulamin zostaje jednocześnie zakwalifikowany zarówno do potencjalnych zleceniodawców jak i dostawców usług outsourcingowych.

2. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis, Użytkownik wyraża zgodę na:

2.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis;

2.2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych;

2.3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie;

2.4. otrzymywanie treści promocyjnych realizowanych przez Serwis w ramach Usługi wysyłki treści biznesowych przez innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

3. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

3.1. Imię

3.2. Nazwisko

3.3. Telefon

3.4. GSM

3.5. 3.21. adres poczty elektronicznej

3.6. Login

3.7. Nazwa firmy

3.8. Adres

3.9. NIP

3.10. Regon

3.11. KRS

3.12. EKD

3.13. Liczba pracowników firmy

3.14. Obroty roczne

3.15. Ilość lat na rynku (doświadczenie na rynku).

3.16. Obszar działalności gospodarczej

4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz regulaminu Serwisu ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne, tj. spółki, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

6.1. wywołany adres internetowy (url),

6.2. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu,

6.3. innych informacji transmitowanych protokołem http.

7. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

8. Operator prowadzi zbiór danych osobowych użytkowników serwisu. Administratorem danych osobowych jest Operator.

9. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 5.

Prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 ze zm.). Utwory (w tym wyniki wyszukiwania) mogą być przez Użytkownika utrwalane, udostępniane oraz powielane, w tym udostępniane w sieci Internet, o ile wraz z utworem będzie znajdowała się informacja o pochodzeniu takich. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów przez osoby trzecie, nie będące Użytkownikami Serwisu.

2. W przypadku, gdy materiały udostępnione przez Operatora zostały opatrzone informacją o pochodzeniu lub adresie strony internetowej Serwisu, Użytkownik nie może usuwać bądź zasłaniać tych informacji.

3. W przypadku udostępnienia materiałów osobom trzecim lub w przypadku innego naruszenia zasad korzystania z zasobów Serwisu, Operator ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu, względnie zawiesić świadczenie Usług, zachowując prawo do opłat już wniesionych przez Użytkownika.

§ 6.

Usługi świadczone przez Serwis

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest uiszczać na rzecz Operatora opłaty wynikające z łączącej strony umowy, bądź innych regulacji łączących strony, w szczególności cennika umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż funkcjonowanie Serwisu polega na kojarzeniu partnerów zainteresowanych działaniami z zakresu outsourcingu procesów biznesowych, a co za tym idzie wszelkie składane za pośrednictwem Serwisu oferty bądź realizowane aukcje stanowią prawnie wiążącą pomiędzy stronami (innymi niż Operator) umowę, której treść zostaje ustalona za pośrednictwem Serwisu. Operator nie jest odpowiedzialny za treść oraz wykonanie umowy łączącej Użytkownika ogłaszającego aukcję i Użytkownika, który ją wygrał.

§ 7.

Opis usługi

1. Operator za pomocą Serwisu udostępnia Użytkownikom narzędzia pozwalające na korzystanie z zasobów i modułów Serwisu.

2. W Serwisie wyróżnia się III poziomy dostępu do zasobów Serwisu

2.1. I poziom – dostęp do zasobów otwartych Serwisu oraz modułów: Akademia Outsourcingu, Analizy Potrzeb oraz Studium Przypadku.

2.2. II poziom – dostęp do wszystkich zasobów I poziomu uprawnień oraz dostęp do zastrzeżonych zasobów oraz modułów: Zarządzanie Wdrożeniem, Ewaluacja Finansowa.

2.3. III poziom – dostęp do wszystkich zasobów I i II poziomu uprawnień oraz uprawnienie do ogłaszania aukcji i składania do nich ofert, a także dostępu do modułu Ocena Dostawców.

3. Moduł Akademia Outsourcingu zawiera szkolenie e-learningowe, które jest dostępne dla wszystkich Użytkowników, zarówno dla zalogowanych, jak i niezalogowanych. W ramach modułu można także sprawdzić nabytą wiedzy przy pomocy 2 gier gamelearningowych.

4. Moduł Akademia Potrzeb jest dostępny zarówno dla zalogowanych, jak i niezalogowanych Użytkowników. Zalogowani Użytkownicy w ramach przyznanych uprawnień I poziomu mogą zapisywać uzupełnione w ramach modułu formularze i wykorzystywać dane tam zgromadzone w innych modułach. Dane niezarejestrowanych Użytkowników nie są zapisywane.

5. Moduł Analiza Studium Przypadku jest dostępna zarówno dla zalogowanych, jak i niezalogowanych Użytkowników. Zalogowani Użytkownicy w ramach przyznanych uprawnień I poziomu mogą zapisywać uzupełnione w ramach modułu formularze i wykorzystywać dane tam zgromadzone w innych modułach. Dane niezarejestrowanych Użytkowników nie są zapisywane.

6. Moduł Zarządzanie Wdrożeniem jest dostępny tylko dla zalogowanych Użytkowników. Pozwala na zarządzanie procesem wdrożenia procesów outsourcingowych oraz zarządzanie outsourcingiem po jego wdrożeniu.

7. Moduł Ewaluacja Finansowa jest dostępny tylko dla zalogowanych Użytkowników. Pozwala na sprawdzeni opłacalności wdrożenia procesu outsourcingu pod względem finansowym zarówno w trakcie wdrożenia, jak i po jego zakończeniu.

8. W Serwisie dostępne są narzędzia dostosowane do utworzenia aukcji oraz składania ofert z zakresu usług outsourcingowych, pozwalających na stworzenie zindywidualizowanego zapytania wraz z własnymi kryteriami ocen oraz automatycznego wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. Zamawiający otrzymuje do wyboru 3 tryby postępowania:

9.1. Przetarg

9.2. Zapytanie ofertowe

9.3. Rozpoznanie rynku

10. W razie wyboru przez Zamawiającego trybu postępowania wskazanego w punkcie 9.1 lub 9.2, zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, który złoży ofertę i wygra to postępowanie, będą zobowiązani do podpisania umowy na usługi stanowiące przedmiot aukcji, zgodnie z jej treścią.

11. Wybór trybu wskazanego w punkcie 9.3 nie rodzi obowiązku podpisywania żadnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, który wygrał postępowanie, gdyż jego celem jest uzyskanie informacji z rynku na temat obowiązujących stawek za realizację określonych usług.

12. Zamawiający oraz Wykonawca, który wygrał postępowanie wystawiają sobie oceny za pomocą modułu Ocena Dostawców.

13. Raz wystawionej oceny nie można zmienić.

14. Termin na wystawienie oceny biegnie od daty podanej jako termin realizacji i nie jest ograniczony w czasie.

§ 8.

Rejestracja

1. Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie Serwisu oraz weryfikacji podanego adresu e-mail.

2. Sposób rejestracji:

2.1. Na stronie Serwisu należy wypełnić formularz rejestracyjny, wypełniając co najmniej pola oznaczone jako obowiązkowe.

2.2. Dane wpisane do formularza muszą dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą.

2.3. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych Serwisu. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie

2.4. Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mail, Serwis wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.

2.5. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty zarejestrowania danych w bazie.

2.6. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta.

3. Użytkownik korzystając z jednego adresu e-mail może założyć tylko jedno konto w Serwisie.

 

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania nazwy konta nienaruszającej praw osób trzecich i ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.

5. Operator może odmówić utworzenia Konta bez podania przyczyn.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła.

7. Użytkownik nie powinien udostępniać swego loginu lub hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu lub hasła osobie trzeciej.

8. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku Nr 22 poz. 271 ze zm.).

§ 10.

Wymagania

1. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu wymagane jest, aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. (powtórka).

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 3.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11.

Zastrzeżenia dotyczące realizacji Usług

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych.

2. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis.

5. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

6. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług przez Operatora, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:

6.1. awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych,

6.2. przyczyny o charakterze siły wyższej,

6.3. przyczyny leżące po stronie osób trzecich,

6.4. okoliczności powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa,

6.5. awaria u dostawcy Internetu dla Operatora,

6.6. inne przyczyny, na które Operator nie ma wpływu.

7. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionej przez Operatora, dołoży on wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w czasie 48 godz. od zgłoszenia reklamacji.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Użytkownika treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Użytkownika w żadnym zakresie. Na Operatorze nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu naruszeń, których dopuści się Użytkownik w trakcie korzystania z usługi.

9. Operator nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Użytkowników Serwisu.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie składa zapewnień co do skuteczności aukcji w ramach Serwisu.

§ 12.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z odpłatnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@panoramaoutsourcingu.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Strony mogą zrezygnować ze świadczenia/korzystania z Usług w każdym czasie.

2. Oświadczenie o rezygnacji ze świadczenia/korzystania z Usług powinno zostać wysłane listem poleconym na adres drugiej Strony.

3. Użytkownikowi, który wypowiada umowę nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

4. Użytkownik Serwisu może w dowolnej chwili zrezygnować z usług Serwisu Operatora składając wypowiedzenie osobiście lub w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Usługodawcy lub adres Biura Obsługi ze skutkiem na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, w którym Operatorowi doręczono wypowiedzenie. W przypadku wprowadzenia przez Operatora zmian w regulaminie Serwisu, Użytkownik może zrezygnować z usług Serwisu ze skutkiem natychmiastowym po dostarczeniu do Operatora wypowiedzenia w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie nowego regulaminu.

5. Operator może zawiesić świadczenie usług w razie:

5.1. naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu lub umowy,

5.2. likwidacji albo ogłoszenia upadłości Strony,

6. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

6.1. naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

6.2. udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim,

6.3. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji.

7. W sytuacjach wskazanych w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego paragrafu, Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi oraz może dochodzić naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw oraz zasady opisujące obsługę Serwisu, zawarte w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej.

2. Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora oraz innych Użytkowników informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik akceptuje, że Operator ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej z Operatorem umowy na osobę trzecią, z zastrzeżeniem, że nie może to wpływać na przedmiot świadczonych odpłatnie przez Operatora Usług.

5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

6. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zamówień dostępu do Usługi.

8. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Operator zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. O wprowadzeniu zmian Operator zamieści odpowiedni komunikat w Serwisie oraz roześle jego treść do zarejestrowanych użytkowników na adresu e-mail podane przy rejestracji. W zakresie zmian dotyczących odpłatności za korzystanie z Serwisu, zmiany te mogą nastąpić z 30-dniowym wyprzedzeniem, na zasadach wskazanych powyżej.

 

logo UE
Cennik © 2012 Panorama Outsourcingu All Rights Reserved. biuro@panoramaoutsourcingu.pl Created by: Inovatica